FAQs Complain Problems

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

१. योजना समितिको अनुगमन प्रतिबेदन

२. वडा/गाउँपालिका स्तरीय अनुगमन समितिको प्रतिबेदन

३. काम सम्पन्नको निर्णय

४. खर्च सार्बजनिक/सार्बजनिक परिक्षण/भौतिक प्रगति प्रतिबेदन

५. प्राबिधिक मुल्यांकन

६. वडाको सिफारिस

७. बिल/भरपाई/डोर हाजिर

१. पुरस्कार कर २५%

२. पारिश्रमिक कर १५%

३. बहाल कर १०%

 ४. अग्रिम आयकर १.५%

५. सामाजिक सुरक्षा कर १%

 

१. समिति गठनको निर्णयको प्रतिलिपी

२. विष्तृत लागत अनुमान

३. वडाको सिफारिस

४. समितिका सवै पदाधिकारिकाको नागरिकताको प्रतिलिपि